HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
MARC VAN DE WIELE

Marc Van de Wiele
Antiquariaat
Sint-Salvatorkerkhof 7
BE-8000 Brugge
Tel: +32 (0) 50 33 63 17 

Van de Wiele Auctions
Groeninge 34
BE-8000 Brugge
Tel: +32 (0) 50 49 07 69

auctions.vandewiele@proximus.be
Fax: +32 (0) 50 34 64 57

 

 

 

CALENDAR

27 januari - 4 februari 2018 : BRAFA

16 - 17 maart 2018 : voorjaarsveiling

24-26 mei 2018: ABA Rare Book Fair London

21-22-23 juni 2018: Salon du Mont des Arts, Brussel / Palais des Académies, 1 rue Ducale, 1000 Bruxelles

5-6 oktober 2018: najaarsveiling 

 7 - 8 - 9 december 2018: Bookfair Mechelen

26.01 - 03.02.2019: Brafa Art Fair

15 - 16 maart 2019: voorjaarsveiling

4-5 oktober 2019: najaarsveiling

23 november 2019: novemberveiling

6-7-8 december 2019: Bookfair Mechelen

13-14 maart 2020: voorjaarsveiling (inbrengen graag vóór 21 december)